← Nei oersjoch

Tomke, Lytskes, Omrop Fryslân Tsjil, It grutte foarlêsboek & mear

Apps foar 2-6 jier Boartsjend Frysk leare mei apps en games

Fryske apps mei ferhalen, gedichten en spultsjes foar bern fan 2-6 jier. Boartsjend Fryske wurden leare en op in feilige en tagonklike wize mei de Fryske taal boartsje. Op de kompjûter, tablet of mobyl.

Omrop Fryslân Tsjil-app

De Tsjil-app fan Omrop Fryslân is bedoeld foar bern oant en mei 12 jier. It hat as doel dat dizze bern yn in feilige omjouwing programma’s en filmkes sjen kinne yn de Fryske taal, taspitst op harren leeftiid.

Tablet Mobiel

Tomke In app fol Fryske ferskes, ferhaaltsjes en mear!

Lês en boartsje mei Tomke. In nije app fol mei ferskes, filmkes, ferhaaltsjes en spultsjes. Folslein yn it Frysk!

Tablet Mobiel

Lytskes Animearre Fryske ferskes en in spultsje mei ûnderwerpen út de ferskes

Op de app Lytskes steane njoggen animearre Fryske berneferskes, dy’t earder ferskynd binne op de populêre dvd Lytskes. Sjoch mei dyn lytse nei de fleurige en werkenbere bylden, sjong mei de ferskes mei en stimulearje op in aardige manier de taalûntjouwing fan dyn berntsje!

Tablet Mobiel

Hantsjes yn ‘e hichte Fryske berneferskes

Sykje it plaatsje op yn de trije sykplaten. Fûn? Sjoch nei it filmke mei in lietsje en doch mei! De Fryske lietsjes, 5 nije en 10 tradisjonele, wurde songen troch Janneke Brakels mei begelieding op piano troch Cor Bakker. It iene lietsje geskikt foar de alderlytsten, it oare foar de beukers en guon foar de leeftyd dêr tusken yn.

Tablet Mobiel

It Grutte Foarlêsboek De moaiste ferhalen, gedichten en ferskes yn it Frysk

Untdek en boartsje mei de app ‘It grutte foarlêsboek’. In app mei prachtige ferhalen, gedichten, ferskes en spultsjes foar bern fan 2 jier ôf.

Tablet Mobiel

Wat heart wêr? Boartsjend Frysk leare

‘Wat heart wêr’ is in learsume app foar bern fan 2 jier ôf, dêr’t se boartsjendewei mei leare om foarmen te werkennen en yn ferskillende talen harren wurdskat mei fergrutsje. Op strjitte, yn ’e bistetún, yn ’e wenkeamer … Oeral misse dingen, kinsto se wer op it plak delsette dêr’t se thúshearre?

Tablet Mobiel