← Nei oersjoch

Tomke, Lytskes, It grutte foarlêsboek & mear

Spultsjes foar 2-6 jier Boartsjend leare

Apps mei ferhalen, gedichten en spultsjes foar bern fan 2-6 jier. Boartsjend wurden leare en op in feilige en tagonklike wize mei de Fryske taal boartsje. Op de kompjûter, tablet of mobyl.

Lytskes Animearre Fryske ferskes en in spultsje mei ûnderwerpen út de ferskes

Op de app Lytskes steane njoggen animearre Fryske berneferskes, dy’t earder ferskynd binne op de populêre dvd Lytskes. Sjoch mei dyn lytse nei de fleurige en werkenbere bylden, sjong mei de ferskes mei en stimulearje op in aardige manier de taalûntjouwing fan dyn berntsje!

Tablet

Sykje de 7 ferskillen 10 Fryske sykplaten foar bern

Kinsto de ferskillen tusken de platen allegear fine? Dat giet fêst noch wol op it maklike nivo, mar wy hawwe ek in drege kategory en dy plaatsjes binne echt pittich!

Tablet

Hantsjes yn ‘e hichte Fryske berneferskes

Sykje it plaatsje op yn de trije sykplaten. Fûn? Sjoch nei it filmke mei in lietsje en doch mei! De Fryske lietsjes, 5 nije en 10 tradisjonele, wurde songen troch Janneke Brakels mei begelieding op piano troch Cor Bakker. It iene lietsje geskikt foar de alderlytsten, it oare foar de beukers en guon foar de leeftyd dêr tusken yn.

Tablet

Boartsje mei Tomke Ferhaaltsjes, puzels en spultsjes

Tomkeferhaaltsjes kinne foarlêzen en besjoen wurde as filmke. Dêrneist binne der puzels en spultsjes yntegrearre. Lês en boartsje mei Tomke. Sjoch nei de film of lês it ferhaal foar. De pjutten kinne sels boartsje mei puzels en spultsjes.

Tablet

It Grutte Foarlêsboek De moaiste ferhalen en gedichten yn it Frysk

Untdek en boartsje mei de app ‘It grutte foarlêsboek’. In app mei prachtige ferhalen, gedichten en spultsjes foar bern fan 2 jier ôf.

Tablet

Wat heart wêr? Boartsjend Frysk leare

‘Wat heart wêr’ is in learsume app foar bern fan 2 jier ôf, dêr’t se boartsjendewei mei leare om foarmen te werkennen en yn ferskillende talen harren wurdskat mei fergrutsje. Op strjitte, yn ’e bistetún, yn ’e wenkeamer … Oeral misse dingen, kinsto se wer op it plak delsette dêr’t se thúshearre?

Tablet

Rinze syn jierdei In leuk en boartlik eboek foar beukers

Rinze syn jierdei is in leuk en boartlik eboek foar beukers fol mei ynteraktive eleminten. It ferhaal kin troch in âlder foarlêzen wurde, mar it ferhaaltsje kin ek ôfspile wurde.

Tablet

Rinze is gek op wetter In leuk en boartlik eboek foar beukers

Rinze is gek op wetter is in leuk en boartlik eboek foar beukers fol mei ynteraktive eleminten. It ferhaal kin troch in âlder foarlêzen wurde, mar it ferhaaltsje kin ek ôfspile wurde.

Tablet

Rinze op reis In leuk en boartlik eboek foar beukers

Rinze op reis is in leuk en boartlik eboek foar beukers. It ferhaal kin troch in âlder foarlêzen wurde, mar it ferhaaltsje kin ek ôfspile wurde. Ynklusyf ‘oerstekspultsje’.

Tablet