Alders & Bern

Op ien plak en yn ien handich oersjoch apps en games foar âlders & bern om boartsjenderwei en op in útdaagjende wize mei de Fryske taal om te gean. Foarlêze, mei-inoar game en nije wurden leare mei de moaiste Fryske apps.

Tomke, Lytskes, It grutte foarlêsboek & mear

Spultsjes foar 2-6 jier Boartsjend leare

Desktop Tablet Mobiel

Apps mei ferhalen, gedichten en spultsjes foar bern fan 2-6 jier. Boartsjend wurden leare en op in feilige en tagonklike wize mei de Fryske taal boartsje. Op de kompjûter, tablet of mobyl.

Meunstertún, Gamefrysk & mear

Spultsjes foar 6-12 jier Frysk leare mei taalapps en games

Desktop Tablet Mobiel

Fryske taalapps en games foar bern fan 6-12 jier. Boartsjend wurden leare op in útdaagjende en tagonklike wize. Op de kompjûter, tablet of mobyl.