Folwoeksenen

Fergeze digitale taalhelpmiddels foar elkenien dy’t Frysk skriuwe wol. Foar jong en âld, handich rubrisearre. Wurdboek-apps, games, in Frysk toetseboerd foar dyn telefoan of tablet, in oersethelp en noch folle mear.

Gboard, SwiftKey, de Praat mar Frysk-app & Google Translate

Flaterfrij Frysk! Autokorreksje foar it Frysk op it toetseboerd

Flaterfrij Frysk

SwiftKey en Gboard binne al jierren bysûnder populêre toetseboerd-apps dêr’tst fluch en flaterfrij Frysk mei type kinst. Kinst Swiftkey en Gboard ek brûke yn bygelyks Whatsapp en de apps leare ek fan dyn taalgebrûk.

taalweb.frl en oersethelp.nl

Online Frysk wurdboek En Fryske staveringshifker, foar elkenien dy’t Frysk skriuwe wol

Online Frysk wurdboek

Taalweb Frysk is in helpmiddel foar elkenien dy’t Frysk skriuwe wol. Op dizze website, ûntwikkele troch de Fryske Akademy, wurdt jo in ferskaat oan fergees digitaal skriuwark oanbean. Oersethelp biedt in flugge online oersetfunksje yn en út it Frysk.

Mei dizze digitale taalhelpmiddels foar it Frysk makkest noait wer in flater en learst it Frysk sa’tsto it wolst.

Wurdboeken

Der binne ferskillende wurdboeken en grammatika’s en oare taallearboeken te krijen, fan Wat & Hoe Fries oant dielen fan it Wurdboek fan de Fryske taal en Prisma Taaltraining Fries. Sjoch foar in oersjoch by de winkel of webwinkel fan de Afûk.