Fryske apps, in online Frysk wurdboek en de nije Fryske staveringshifker foar Word!

Fergeze digitale taalhelpmiddels foar elkenien dy’t flaterfrij Frysk skriuwe wol. Fryske wurdboek-apps, games, in wurdboek, download de Fryske staveringshifker foar Microsoft Office Word, in Frysk toetseboerd foar dyn telefoan of tablet, in oersethelp en noch folle mear. Mei dizze digitale taalhelpmiddels foar it Frysk makkest noait wer in flater.

Folwoeksenen

Gboard, SwiftKey, de Praat mar Frysk-app & Google Translate

Flaterfrij Frysk! Autokorreksje foar it Frysk op it toetseboerd

Flaterfrij Frysk

SwiftKey en Gboard binne al jierren bysûnder populêre toetseboerd-apps dêr’tst fluch en flaterfrij Frysk mei type kinst. Kinst Swiftkey en Gboard ek brûke yn bygelyks Whatsapp en de apps leare ek fan dyn taalgebrûk.

taalweb.frl, oersethelp.nl en download Microsoft Office yn it Frysk

Online Frysk wurdboek En Fryske staveringshifker, foar elkenien dy’t Frysk skriuwe wol

Online Frysk wurdboek

Taalweb Frysk is in helpmiddel foar elkenien dy’t Frysk skriuwe wol. Op dizze website, ûntwikkele troch de Fryske Akademy, wurdt jo in ferskaat oan fergees digitaal skriuwark oanbean. Oersethelp biedt in flugge online oersetfunksje yn en út it Frysk.

In Fryske staveringshifker nedich foar Microsoft Office? Microsoft biedt help mei in Fryske staveringshifker yn Word. Download de nije Fryske staveringshifker foar Word!

Alders & Bern

Tomke, Lytskes, It grutte foarlêsboek & mear

Apps foar 2-6 jier Boartsjend Frysk leare mei apps en games

Fryske apps mei ferhalen, gedichten en spultsjes foar bern fan 2-6 jier. Boartsjend Fryske wurden leare en op in feilige en tagonklike wize mei de Fryske taal boartsje. Op de kompjûter, tablet of mobyl.

Meunstertún, Gamefrysk & mear

Spultsjes foar 6-12 jier Frysk leare mei taal-apps en games

Spultsjes-foar-6-12-jier

Fryske taal-apps en games foar bern fan 6-12 jier. Boartsjend wurden leare op in útdaagjende en tagonklike wize. Op de kompjûter, tablet of mobyl.

Hawwe jo in taalfraach of wolle jo wat neisjen of oersette litte en komme jo der net út mei de apps en taalhelpmiddels op dizze webside? Dan kinne jo fansels by de Afûk terjochte! It jaan fan taaladvys, it neisjen fan koarte teksten of it letterlik oersetten fan in pear wurdsjes is fergees. Dat jildt ek foar it neisjen fan bertekaartsjes en -advertinsjes, roubrieven en -advertinsjes en troukaarten.

Foar it neisjen of oersetten fan gruttere stikken tekst freget de Afûk in fergoeding. Foar ynformaasje oer tariven en betingsten kinne jo kontakt mei de Afûk opnimme fia: 058-2343070 of ynfo@afuk.nl.