← Nei oersjoch
Spultsjes-foar-6-12-jier

Meunstertún, Gamefrysk & mear

Spultsjes foar 6-12 jier Frysk leare mei taal-apps en games

Fryske taal-apps en games foar bern fan 6-12 jier. Boartsjend wurden leare op in útdaagjende en tagonklike wize. Op de kompjûter, tablet of mobyl.

Word Tango Hoefolle Fryske wurden kinsto meitsje?

Hasto Word Tango al? Yn dit wurdspul sjochst wurden mei ûntbrekkende letters. Sleep de ekstra letters nei it júste plak en meitsje de wurden dy’t socht wurde.

Der binne ûntelbere levels en kinst Word Tango yn mear as 100 talen spylje en ek yn it Frysk! Mei Word Tango wreidest dyn wurdskat út en oefenest fuort ek dyn skriuwfeardigens!

Tablet Mobiel

US: Lân fan Taal Gean mei dyn smartphone as taalwapen op syk nei antwurden!

Yn dizze augmented reality, multyplayer game foar Android- en iOS-telefoans trochkrústo Ljouwert. Mei in splinternije game ûntraffelest in iuwenâld mystearje. It is 1867. Cornelis over de Linden ûntdekt in manuskript yn runeskrift oer in 4000 jier âlde Fryske beskaving. Hy bringt syn fynst oan it ljocht en yn 1872 wurdt it útjûn ûnder de namme ‘Oera Linda’. Mar is it stik betrouber of hartstikke ferfalske? Slút dy oan by ien fan de trije geheime genoatstkippen en gean mei dyn smartphone as (taal)wapen op syk nei antwurden!

Tablet Mobiel

GameFrysk De spannendste Fryske wurdgames

GameFrysk hat as doel om Frysk op in aardige manier te learen. Troch it spyljen fan taalspultsjes learst de taal op in oare manier. De app GameFrysk hat in oantal spultsje foar it ferbetterjen fan de wurdskat en it wurdbyld. Mei Typfleantúchje leart de spiler om wurden op de goede wize te staverjen. En by de Wurdslang moatte spilers wurden meitsje dy’t begjinne mei de einletter fan it foarige wurd.

Tablet Mobiel Desktop

Woordspul Scrabble yn it Frysk, Ingelsk en Nederlânsk

Woordspul is it ienige trijetalige wurdspul fan ‘e wrâld. In wurdpuzelspultsje foar meardere spilers. Om bar leist in Nederlânsk, Ingelsk en Frysk wurd. Sykje freonen om tsjin te spyljen en lear yn no time trije talen.

Tablet Mobiel