← Nei oersjoch

Meunstertún, Gamefrysk & mear

Spultsjes foar 6-12 jier Frysk leare mei taalapps en games

Fryske taalapps en games foar bern fan 6-12 jier. Boartsjend wurden leare op in útdaagjende en tagonklike wize. Op de kompjûter, tablet of mobyl.

Meunstertún Boartsjendewei Frysk leare mei dyn eigen meunsters

Meunstertún is in leuke app foar bern fan groep 5 oant en mei 8 om boartsjendewei Frysk te learen: wurden, stavering en grammatika.

Tablet

US: Lân fan Taal Gean mei dyn smartphone as taalwapen op syk nei antwurden!

Yn dizze augmented reality, multyplayer game foar Android- en iOS-telefoans trochkrústo Ljouwert. Mei in splinternije game ûntraffelest in iuwenâld mystearje. It is 1867. Cornelis over de Linden ûntdekt in manuskript yn runeskrift oer in 4000 jier âlde Fryske beskaving. Hy bringt syn fynst oan it ljocht en yn 1872 wurdt it útjûn ûnder de namme ‘Oera Linda’. Mar is it stik betrouber of hartstikke ferfalske? Slút dy oan by ien fan de trije geheime genoatstkippen en gean mei dyn smartphone as (taal)wapen op syk nei antwurden!

Mobiel

GameFrysk De spannendste Fryske wurdgames

GameFrysk hat as doel om Frysk op in aardige manier te learen. Troch it spyljen fan taalspultsjes learst de taal op in oare manier. De app GameFrysk hat in oantal spultsje foar it ferbetterjen fan de wurdskat en it wurdbyld. Mei Typfleantúchje leart de spiler om wurden op de goede wize te staverjen. En by de Wurdslang moatte spilers wurden meitsje dy’t begjinne mei de einletter fan it foarige wurd.

Desktop Tablet Mobiel

Woordspul Scrabble yn it Frysk, Ingelsk en Nederlânsk

Woordspul is it ienige trijetalige wurdspul fan ‘e wrâld. In wurdpuzelspultsje foar meardere spilers. Om bar leist in Nederlânsk, Ingelsk en Frysk wurd. Sykje freonen om tsjin te spyljen en lear yn no time trije talen.

Tablet Mobiel