← Nei oersjoch

Gboard, SwiftKey, de Praat mar Frysk-app & Google Translate

Flaterfrij Frysk! Autokorreksje foar it Frysk op it toetseboerd

SwiftKey en Gboard binne al jierren bysûnder populêre toetseboerd-apps dêr’tst fluch en flaterfrij Frysk mei type kinst. Kinst Swiftkey en Gboard ek brûke yn bygelyks Whatsapp en de apps leare ek fan dyn taalgebrûk. En mei de nije Praat mar Frysk-app hast altyd in wurdboek Frysk-Nederlânsk / Nederlânsk-Frysk by dy!

Praat mar Frysk-app In handich wurdboek en taalkwis

Hasto de nije Praat mar Frysk-app al? Hy wachtet op dy yn dyn appstore! In handich Frysk wurdboek mei audio, Fryske GIFkes en de Blinder of Blunder-taalkwis. Hielendal fergees! Sa hast altyd in wurdboek Frysk-Nederlânsk en oarsom by dy!

Tablet Mobiel

Gboard Flaterleas mobyl Frysk type mei Gboard fan Google

Mei Gboard fan Google kinst maklik en flaterleas berjochten yn it Frysk type op dyn mobile telefoan of tablet. Kinst Google Gboard ek brûke yn bygelyks Whatsapp en de app jout dy in foarsizzing fan de wurden dy’t yntypst. Boppedat leart de app ek fan dyn taalgebrûk.

Tablet Mobiel

Swiftkey In Frysk toetseboerd foar dyn tablet en mobyl

SwiftKey is al jierren in bysûnder populêre toetseboerdferfanger foar tablets en mobile tillefoans. Kinst Swiftkey ek brûke yn bygelyks Whatsapp en de app jout dy al in foarsizzing fan de wurden. Boppedat leart de app ek fan dyn taalgebrûk.

Tablet Mobiel

Google Translate Fan en nei it Frysk yn mear as hûndert oare talen

It Frysk sit ek yn Google Translate. Mei Google Translate kinst wurden, sinnen en komplete teksten oersette fan en nei it Frysk yn mear as hûndert oare talen. Google Translate herkent mear as hûndert oare grutte en lytse talen en der wurdt noch alle dagen oan wurke om de oersetfunksje te ferbetterjen.

Tablet Mobiel Desktop

Fryske Firefox Mei ynboude Fryske staveringshifker

Yn it Frysk it ynternet op? Brûk Mozilla Firefox mei de ynboude Fryske staveringshifker! Online en flaterfrij Frysk!

Tablet Mobiel Desktop