← Nei oersjoch
Flaterfrij Frysk

Gboard, SwiftKey, de Praat mar Frysk-app & Google Translate

Flaterfrij Frysk! Autokorreksje foar it Frysk op it toetseboerd

SwiftKey en Gboard binne al jierren bysûnder populêre toetseboerd-apps dêr’tst fluch en flaterfrij Frysk mei type kinst. Kinst Swiftkey en Gboard ek brûke yn bygelyks Whatsapp en de apps leare ek fan dyn taalgebrûk.

Gboard Flaterleas mobyl Frysk type mei Gboard fan Google

Mei Gboard fan Google kinst maklik en flaterleas berjochten yn it Frysk type op dyn mobile telefoan of tablet. Kinst Google Gboard ek brûke yn bygelyks Whatsapp en de app jout dy in foarsizzing fan de wurden dy’t yntypst. Boppedat leart de app ek fan dyn taalgebrûk.

Tablet Mobiel

Swiftkey In Frysk toetseboerd foar dyn tablet en mobyl

SwiftKey is al jierren in bysûnder populêre toetseboerdferfanger foar tablets en mobile tillefoans. Kinst Swiftkey ek brûke yn bygelyks Whatsapp en de app jout dy al in foarsizzing fan de wurden. Boppedat leart de app ek fan dyn taalgebrûk.

Tablet Mobiel

Praat mar Frysk-app In handich wurdboek mei lûd

De Praat mar Frysk-app is in wurdboek en in freone-app yn ien. Mei de wurdboek-funksje ‘Wat wurd it’ hast oeral en altyd in Frysk wurdboek by dy. Kinst oersette fan Nederlânsk nei Frysk en oarsom. Mar kinst ek wurden ynstjoere. Dêrneist kinst fan guon wurden ek it lûd opfreegje sadat’st ek hearre kinst hoe’t it klinkt.

Tablet Mobiel

Google Translate Fan en nei it Frysk yn mear as hûndert oare talen

It Frysk sit ek yn Google Translate. Mei Google Translate kinst wurden, sinnen en komplete teksten oersette fan en nei it Frysk yn mear as hûndert oare talen. Google Translate herkent mear as hûndert oare grutte en lytse talen en der wurdt noch alle dagen oan wurke om de oersetfunksje te ferbetterjen.

Tablet Mobiel Desktop

Fryske Firefox Mei ynboude Fryske staveringshifker

Yn it Frysk it ynternet op? Brûk Mozilla Firefox mei de ynboude Fryske staveringshifker! Online en flaterfrij Frysk!

Tablet Mobiel Desktop