Download de Fryske staveringshifker foar Microsoft Office

Microsoft yn it Frysk! Download no de nije Fryske staveringshifker foar Word, Outlook, Excel én Powerpoint!

Hasto ek altyd fan dy reade kringeltsjes ûnder dyn Fryske tekst by it typen op de kompjûter? No, dat kin oars! Mei de nije Fryske staveringshifker yn Microsoft Office (Office 2013 of heger). De nije staveringshifker wurket net allinne yn Word mar ek yn PowerPoint, Outlook en Excel. Super handich!  Do kinst hjir in ynstaller delhelje om de nije staveringshifker te ynstallearjen. Help nedich? Sjoch ûndersteande hantliedings.

Hantlieding