← Nei oersjoch

De Tsjil-app fan Omrop Fryslân is bedoeld foar bern oant en mei 12 jier. It hat as doel dat dizze bern yn in feilige omjouwing programma’s en filmkes sjen kinne yn de Fryske taal, taspitst op harren leeftiid.

Omrop Fryslân Tsjil-app

De Tsjil-app fan Omrop Fryslân is bedoeld foar bern oant en mei 12 jier. It hat as doel dat dizze bern yn in feilige omjouwing programma’s en filmkes sjen kinne yn de Fryske taal, taspitst op harren leeftiid.