← Nei oersjoch

‘Wat heart wêr’ is in learsume app foar bern fan 2 jier ôf, dêr’t se boartsjendewei mei leare om foarmen te werkennen en yn ferskillende talen harren wurdskat mei fergrutsje. Op strjitte, yn ’e bistetún, yn ’e wenkeamer … Oeral misse dingen, kinsto se wer op it plak delsette dêr’t se thúshearre?

Wat heart wêr? Boartsjend Frysk leare

‘Wat heart wêr’ is in learsume app foar bern fan 2 jier ôf, dêr’t se boartsjendewei mei leare om foarmen te werkennen en yn ferskillende talen harren wurdskat mei fergrutsje. Op strjitte, yn ’e bistetún, yn ’e wenkeamer … Oeral misse dingen, kinsto se wer op it plak delsette dêr’t se thúshearre?