← Nei oersjoch

Yn dizze augmented reality, multyplayer game foar Android- en iOS-telefoans trochkrústo Ljouwert. Mei in splinternije game ûntraffelest in iuwenâld mystearje. It is 1867. Cornelis over de Linden ûntdekt in manuskript yn runeskrift oer in 4000 jier âlde Fryske beskaving. Hy bringt syn fynst oan it ljocht en yn 1872 wurdt it útjûn ûnder de namme ‘Oera […]

US: Lân fan Taal Gean mei dyn smartphone as taalwapen op syk nei antwurden!

Yn dizze augmented reality, multyplayer game foar Android- en iOS-telefoans trochkrústo Ljouwert. Mei in splinternije game ûntraffelest in iuwenâld mystearje. It is 1867. Cornelis over de Linden ûntdekt in manuskript yn runeskrift oer in 4000 jier âlde Fryske beskaving. Hy bringt syn fynst oan it ljocht en yn 1872 wurdt it útjûn ûnder de namme ‘Oera Linda’. Mar is it stik betrouber of hartstikke ferfalske? Slút dy oan by ien fan de trije geheime genoatstkippen en gean mei dyn smartphone as (taal)wapen op syk nei antwurden!