← Nei oersjoch

Woordspul is it ienige trijetalige wurdspul fan ‘e wrâld. In wurdpuzelspultsje foar meardere spilers. Om bar leist in Nederlânsk, Ingelsk en Frysk wurd. Sykje freonen om tsjin te spyljen en lear yn no time trije talen.

Woordspul Scrabble yn it Frysk, Ingelsk en Nederlânsk

Woordspul is it ienige trijetalige wurdspul fan ‘e wrâld. In wurdpuzelspultsje foar meardere spilers. Om bar leist in Nederlânsk, Ingelsk en Frysk wurd. Sykje freonen om tsjin te spyljen en lear yn no time trije talen.