← Nei oersjoch

Hasto Word Tango al? Yn dit wurdspul sjochst wurden mei ûntbrekkende letters. Sleep de ekstra letters nei it júste plak en meitsje de wurden dy’t socht wurde. Der binne ûntelbere levels en kinst Word Tango yn mear as 100 talen spylje en ek yn it Frysk! Mei Word Tango wreidest dyn wurdskat út en oefenest […]

Word Tango Hoefolle Fryske wurden kinsto meitsje?

Hasto Word Tango al? Yn dit wurdspul sjochst wurden mei ûntbrekkende letters. Sleep de ekstra letters nei it júste plak en meitsje de wurden dy’t socht wurde.

Der binne ûntelbere levels en kinst Word Tango yn mear as 100 talen spylje en ek yn it Frysk! Mei Word Tango wreidest dyn wurdskat út en oefenest fuort ek dyn skriuwfeardigens!