← Nei oersjoch

frysker.nl, oersethelp.nl en download Microsoft Office yn it Frysk

Frysk yn Microsoft Office Download de Fryske staveringshifker foar Word, Outlook, Powerpoint en Excel!

Hoe wurket Frysker.nl? En hoe kin Oersethelp.nl dy helpe? In Fryske staveringshifker nedich foar Microsoft Office? Download de Fryske staveringshifker foar Word, Outlook, Powerpoint én Excel!

Frysker.nl Helpmiddel foar it ferbetterjen fan Fryske teksten

De Fryske taalmienskip hat mei Frysker in eigentiidsk digitaal skriuwark dat stipe jout by it opstellen, staverjen en oersetten fan Fryske teksten. Dizze digitale taalhelpmiddels binne troch de Fryske Akademy ûntwikkele op grûn fan ‘e opboude ekspertize.

Desktop

Download de Fryske staveringshifker foar Microsoft Office

Microsoft yn it Frysk! Download no de nije Fryske staveringshifker foar Word, Outlook, Excel én Powerpoint! (more…)

Desktop

Fryske oersethelp Fluch in tekst oersette yn of út it Frysk

Oersethelp helpt jo fluch en fergees in tekst oer te setten yn of út it Frysk. Plak de tekst yn it finster, kies foar oersette fan Nederlânsk nei Frysk of Frysk nei Nederlânsk en druk op de knop. Fuortendaliks ferskynt de winske oersetting.

Desktop