← Nei oersjoch

taalweb.frl

Wurdboek en taalhelp Foar elkenien dy’t Frysk skriuwe wol

Taalweb Frysk is in helpmiddel foar elkenien dy’t Frysk skriuwe wol. Op dizze website, ûntwikkele troch de Fryske Akademy, wurdt jo in ferskaat oan fergees digitaal skriuwark oanbean.

Staveringshifker Helpmiddel foar it ferbetterjen fan Fryske teksten

De Staveringshifker is in helpmiddel foar it ferbetterjen fan Fryske teksten. De nijste ferzje is basearre op ’e Foarkarswurdlist foar it Frysk, dêr’t de wurden fan stavere binne neffens de troch de Provinsje Fryslân fêststelde offisjele stavering fan it Frysk.

Desktop

Wurdboek Standert kin socht wurde yn alle wurdboeken

Yn it Wurdboekportaal binne fjouwer wurdboeken fan ’e Fryske Akademy opnommen. Standert kin socht wurde yn alle wurdboeken, yn it Frysk en it Nederlânsk, op trefwurd, yn oersettingen en definysjes.

Desktop