← Nei oersjoch
Online Frysk wurdboek

taalweb.frl en oersethelp.nl

Online Frysk wurdboek En Fryske staveringshifker, foar elkenien dy’t Frysk skriuwe wol

Taalweb Frysk is in helpmiddel foar elkenien dy’t Frysk skriuwe wol. Op dizze website, ûntwikkele troch de Fryske Akademy, wurdt jo in ferskaat oan fergees digitaal skriuwark oanbean. Oersethelp biedt in flugge online oersetfunksje yn en út it Frysk.

Fryske staveringshifker Helpmiddel foar it ferbetterjen fan Fryske teksten

De Staveringshifker is in helpmiddel foar it ferbetterjen fan Fryske teksten. De nijste ferzje is basearre op ’e Foarkarswurdlist foar it Frysk, dêr’t de wurden fan stavere binne neffens de troch de Provinsje Fryslân fêststelde offisjele stavering fan it Frysk.

Desktop

Frysk wurdboek Standert kin socht wurde yn fjouwer wurdboeken

Yn it Wurdboekportaal binne fjouwer wurdboeken fan ’e Fryske Akademy opnommen. Standert kin socht wurde yn alle wurdboeken, yn it Frysk en it Nederlânsk, op trefwurd, yn oersettingen en definysjes.

Desktop

Fryske oersethelp Fluch in tekst oersette yn of út it Frysk

Oersethelp helpt jo fluch en fergees in tekst oer te setten yn of út it Frysk. Plak de tekst yn it finster, kies foar oersette fan Nederlânsk nei Frysk of Frysk nei Nederlânsk en druk op de knop. Fuortendaliks ferskynt de winske oersetting.

Desktop