← Nei oersjoch

It Frysk sit ek yn Google Translate. Mei Google Translate kinst wurden, sinnen en komplete teksten oersette fan en nei it Frysk yn mear as hûndert oare talen. Google Translate herkent mear as hûndert oare grutte en lytse talen en der wurdt noch alle dagen oan wurke om de oersetfunksje te ferbetterjen.

Google Translate Fan en nei it Frysk yn mear as hûndert oare talen

It Frysk sit ek yn Google Translate. Mei Google Translate kinst wurden, sinnen en komplete teksten oersette fan en nei it Frysk yn mear as hûndert oare talen. Google Translate herkent mear as hûndert oare grutte en lytse talen en der wurdt noch alle dagen oan wurke om de oersetfunksje te ferbetterjen.