← Nei oersjoch

Hasto de nije Praat mar Frysk-app al? Hy wachtet op dy yn dyn appstore! In handich Frysk wurdboek mei audio, Fryske GIFkes en de Blinder of Blunder-taalkwis. Hielendal fergees! Sa hast altyd in wurdboek Frysk-Nederlânsk en oarsom by dy!

Praat mar Frysk-app In handich wurdboek en taalkwis

Hasto de nije Praat mar Frysk-app al? Hy wachtet op dy yn dyn appstore! In handich Frysk wurdboek mei audio, Fryske GIFkes en de Blinder of Blunder-taalkwis. Hielendal fergees! Sa hast altyd in wurdboek Frysk-Nederlânsk en oarsom by dy!