← Nei oersjoch

SwiftKey is al jierren in bysûnder populêre toetseboerdferfanger foar tablets en mobile tillefoans. Kinst Swiftkey ek brûke yn bygelyks Whatsapp en de app jout dy al in foarsizzing fan de wurden. Boppedat leart de app ek fan dyn taalgebrûk.

Swiftkey In Frysk toetseboerd foar dyn tablet en mobyl

SwiftKey is al jierren in bysûnder populêre toetseboerdferfanger foar tablets en mobile tillefoans. Kinst Swiftkey ek brûke yn bygelyks Whatsapp en de app jout dy al in foarsizzing fan de wurden. Boppedat leart de app ek fan dyn taalgebrûk.